PHỤ GIA CHỐNG CHÀ XÁT, CHỐNG THẤM NƯỚC DOWSIL 51 (DOW)

DOWSIL™ 51 Additive
Water-dispersible, ultra-high-molecular-weight poly dimethyl silicone dispersion that imparts
slip and mar resistance (Cải thiện khả năng chống chà xát chống thấm nước và trượt trong các hệ thống gốc nước hoặc hệ thống gốc dung môi có chứa dung môi phân cực).

Được ứng dụng trong sản xuất mực ink, đặt biệt là mực ink flexo gốc nước.