PHỤ GIA TĂNG PHỦ, THẤM ƯỚT 541E (AOME-SURFADOL 541E WETTING)

CHẤT LÀM ƯỚT VÀ PHÂN TÍCH SURFADOL 541E
SURFADOL 541E là chất hoạt động bề mặt không ion, không chứa silicone, không chứa APEO. Nó có thể được sử dụng như chất phân tán. Được ứng dụng trong sản xuất mực ink và xử lý sức căng bề mặt giữa mực ink và giấy.